Privacy Policy

Privacybeleid Autobandenhal.nl

Autobandenhal.nl, gevestigd aan de Ambachtsweg 67 TYNAARLO, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van website en de dienstverlening van Autobandenhal.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 november 2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Deze privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon vermeld onder contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Autobandenhal.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP Adres (bij bezoek van onze website)

Autobandenhal.nl verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming of om een overeenkomst te kunnen uitvoeren.

E-mail, webhosting en database
Wij maken voor e-maildiensten, webhosting en database gebruik van de beschermde servers. Alle contacten en berichten zijn vertrouwelijk en niet inzichtelijk.

Geautomatiseerde besluitvorming
Autobandenhal.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Autobandenhal.nl zijn dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Autobandenhal.nl kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autobandenhal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Autobandenhal.nl gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Autobandenhal.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling en opstellen van facturen.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Autobandenhal.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een belastingaangifte.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Autobandenhal.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Autobandenhal.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden voor de belastingdienst 7 jaar bewaard. Openstaande offertes worden 2 jaar bewaard.

Doorgeven van persoonsgegevens
Door Autobandenhal.nl bewaarde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is, daarnaast geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de afwikkelijk van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling.

Delen van persoonsgegevens met derden
Autobandenhal.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derde dienstverleners zijn subverwerkers in de zin van de AVG. Wij hebben met al onze subverwerkers contractuele afspraken vastgelegd in verwerkersovereenkomsten waarin is vastgelegd wat deze partijen met uw persoonsgegevens mogen doen, hoe zij die moeten beveiligen en wanneer deze verwijderd moeten worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Autobandenhal.nl gebruikt op de website zogenoemde “cookies”, die ertoe dienen onze internetpagina’s gebruiksvriendelijker, efficienter en veiliger te maken – bijvoorbeeld om het navigeren door onze website te verbeteren -. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden geplaatst, het gaat daarbij in de regel om zogenoemde “sessiecookies” die zich daardoor kenmerken dat ze bij het afsluiten van uw browser automatisch van uw harde schrijf worden gewist. Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Uiteraard kunt u, indien uw browser dit toelaat, cookies weigeren. De cookies stellen ons in staat het aantal keren dat de website wordt aangeklikt en de algemene navigatie te meten.

Contactformulier
Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer u het contactformulier op onze website invult vragen wij om uw naam en emailadres. Autobandenhal.nl verzameld deze persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Links naar andere websites:
Op onze website staan verschillende links naar andere websites, zoals Facebook, Twitter en Youtube. Autobandenhal.nl houdt geen toezicht op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Uw rechten
Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt bepaalde rechten. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobandenhal.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoons gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autobandenhal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Autobandenhal.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoons-gegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Autobandenhal.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@autobandenhal.nl.

Waarschuwing voor phisingmails
Phishing is een vorm van oplichting. Criminelen proberen uw inlogcodes en persoonsgegevens te achterhalen. Mocht u een email of post ontvangen namens Autobandenhal.nl die u niet vertrouwd of er uit ziet als een pshisingmail, neemt u dan contact op met Autobandenhal.nl via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
Autobandenhal.nl
Ambachtsweg 7
9482 WD Tynaarlo

Telefoonnummer: 0592 421 534
06 11 60 02 26
Email: info@autobandenhal.nl
Contactpersoon: T. Vijfschaft